Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren op Filmdomein.nl. Heeft u interesse in deze manier van adverteren, dan zal uw advertentie geplaatst worden in het rechtermenu. De advertentie kan een maximaal formaat dragen van 466 x 350 pixels, waarbij u een gewenste link kunt aanleveren.

Voorbeeld:

Het is hierbij mogelijk om tot een overeenkomst te komen voor twee verschillende opties voor het tonen van uw advertentie:
optie 1) het tonen van uw advertentie per periode (minimaal een maand)
optie 2) het betalen van een vergoeding per ‘impression count’, oftewel het aantal keer dat de advertentie getoond wordt.

20 april, 2015